سخن روز /
دفتر معاونت بازرسی


 معاونت بازرسی
نام ونام خانوادگی: آقای امیرهوشنگ لطیف

شماره تماس: 88901013

شماره دورنگار: 88383094

آدرس الکترونیکی:
 
- شرح وظایف مدیریت بازرسی

1-1- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی ازواحدهای ستادی و استانی سازمان ، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوشش برای سنجش میزان " مطابقت عملکرد" با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.

2-1- بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع.

3-1- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی .

4-1- کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط.

5-1- تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارائه ارزیابی به مراجع ذیربط.

2- ارزیابی عملکرد

1-2- استقرارنظام جامع مدیریت عملکرد در سطح دستگاه ( مشتمل برسه سطح؛ سازمان ، مدیران و کارمندان) براساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط.

2-2- همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه سازمان ، واحدهای استانی ، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش از طریق اعمال مدیریت واحد.

3-2- نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد درسطح سازمان ، مدیران و کارمندان با درنظرگرفتن واحدهای استانی ، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوشش.

4-2- برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران، کارمندان و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوشش.

5-2- مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایر مراجع ذیربط.

6-2- انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط سازمان ، واحدهای استانی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف ، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ، مدیران و کارمندان فراهم شود.

7-2- مکانیزه نمودن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نحوی که اولا: امکان ارتباط و نظارت هم زمان ستاد دستگاه با واحدهای استانی و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فراهم شود، ثانیا" امکان ارتباط و نظارت هم زمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با ستاد دستگاه فراهم گردد.

8-2-تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان براساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها.

9-2-تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته .

3- ارتباطات مردمی در بستر سامد(پاسخگویی به شکایات)

1-3- استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی بر اساس فصل سوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات.

2-3- استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح سازمان، واحدهای استانی، شهرستانی ، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوشش و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن.

3-3- پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دوسویه بین مردم و سازمان و دریافت گزارشات مردمی از قبیل: درخواست، شکایت، پیشنهاد، طرح ، ایده گزارش و تقدیر و تشکر در ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی سازمان و یا مراجعه حضوری و غیر حضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضیان برای مرکزارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد.

4-3- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرایی سازمان و سایر مراجع ذیربط.

4- سایر وظایف

1-4- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در ارتباط با موضوعات مدیریت و ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ( ارتباطات مردمی ) و بازرسی در سازمان و ارایه پیشنهادهای لازم.

2-4- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد ، پاسخگویی و  رسیدگی به  شکایات (ارتباطات مردمی) و بازرسی درسازمان، واحدهای استانی ، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوشش و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارایه پیشنهادهای لازم.

3-4- آموزش و توانمندسازی مستمر کارشناسان واحدهای مدیریت عملکرد دستگاه، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی با همکاری واحد آموزش دستگاه براساس ضوابط ابلاغی از سوی مراجع ذیربط.

4-4- تهیه گزارش های ادواری و موردی در ارتباط با موضوعات ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ( ارتباطات مردمی) و بازرسی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط.

5-4- بررسی شکوائیه ها، اسناد و مدارک و پرونده های واصله از مراجع نظارتی با توجه به قوانین و مقررات و اعلام گزارش.

6-4- انجام سایر امور در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

( ارتباطات مردمی) و بازرسی که از طرف مراجع ذیربط ارجاع می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/05
تعداد بازدید:
38803
Powered by DorsaPortal