سخن روز /
شرح فعالیت
کاووس واضحی دبیر اتاق فکر:طی حکمی از سوی حسین شیرزاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، آقای کاووس واضحی به عنوان دبیر اتاق فکر تعیین و منصوب شد.

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﻲﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﻱﺩﺳﺘﺎﺑﻴﻲ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪﺗﻔﮑﺮ، ﺧﺮﺩ ﺟﻤﻌﻲﻭ ﻣﺤﻄﻴﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺍﻱﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﻧﺪﻴﺸﻳﺪﻥ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺮﮐﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ پیوند ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ، ﺩﺭ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ نیروهای خلاق درون و بیرون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. این آئین‌نامه چارچوبی است برای نحوه تشکیل و بررسی مسایل قابل طرح در اتاق فکر سازمان که پس از بحث و طرح دیدگاههای اعضاء در قالب13ماده و 4 تبصره در تاریخ 8/7/1391 به تصویب رسید.

ﻣﺎﺩﻩ 1- ﺗﻌﺎﺭیف

ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ:

o ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲﺍﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺪیشی یا ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

o نوعی ساختار سازمانی با ماهیت مشاوره‌ای کمک کار مدیران ارشد با مکانیزم های مشاوره ای، پژوهشی، اجرایی، ارتباطی و... می‌باشد که اقدام به بررسی ابعاد مختلف مسائل (استراتژیک یا جاری) مبتلا به سازمان تعاون و بخش تعاونیها و تشکلها و ارایه راهکارهای عملیاتی مناسب جهت حل آنها می‌باشد. اتاق های فکر وظیفه تصمیم‌سازی و طراحی سیاستها و راهکارها را داشته، اما مجاز به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نخواهد بود.

ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﻋﻤﻞ(اعضای اتاق فکر):

o ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﻋﻤﻞ ﺑﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ اختیار ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ سازمان ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ 2- ﺍﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻠﻲ:

به منظورپشتیبانی فکری و ارائه مشاوره به سیاستگزاران- برنامه ریزان و تصمیم گیران سازمان برای توسعه شبکه تعاونیها و تشکلها از طریق فکرپژوهی و با هدف به کارگیری عقل و خردجمعی در بررسی مسائل سازمان و یافتن راه کارهای بنیادین برای مرتفع کردن چالش های اساسی موجود و پیش‌رو سازمان تعاون تشکیل می‌شود.

سایر اهداف

§ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺤﻄﻴﻲﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ سازمان.

§ ایجاد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻔﮑﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞﺟﺎﺭﻱ سازمان ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ مساله یابی ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ.

§ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺩﺍﻧﺶﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ

§ ایجاد ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺫﻫﻨﻲ

§ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ سازمان ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ

§ ایجاد ﺑﺴﺘﻪ تصمیم‌ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﯽ سازمان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻢ‌گیری ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ سازمان ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ

§ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ کمیته‌ها ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ سازمان ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ نیاز

ماده3- ویژگیهای اصلی و فرعی اتاق فکر:

الف- ویژگیهای اصلی:

§ جمع‌اندیشی(خرد جمعی)

§ تولید فرآورده‌های فکری، خلق ایده های مناسب جهت حل مناسب مسائل و انتقال به مخاطبین اتاق فکر

§ معطوف بودن به تصمیم‌سازی و استراتژی‌پردازی بر روی مسایل روز تعاونیها و تشکلها

§ درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری(اتاق فکر صرفاً تصمیم‌ساز است و نباید درگیر مسائل اجرایی و یا توجیه کارشناسانة تصمیم‌های روزمرة دستگاه‌ شود).

ب- ویژگیهای فرعی:

§ نقد گفتمان وضعیت فکری و دانشی برای ساختن وضعیت موقعیت فکری جدید

§ انگیزش و دعوت به خودباوری، خودآگاهی و فراهم سازی فکر خودبنیاد

§ بوجود آوردن دغدغه فکرورزی و فکر سازی پایه، جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری

§ ایجاد زیر ساخت مدلهای طرح و برنامه‌ای و شیوه‌ای برای اعمال مدیریت فکری

§ انگیزش به فکرسازی و راهی برای حاکمیت تفکر

§ هدایت ذهن مرتبطین به شبکه تعاونیها و تشکلها به سمت نوگرایی

§ ایجاد کانونی برای فکر کردن و فکرورزی روشمند

§ ایجاد زمینه جهت ورود افکار و اندیشه های نو و کارا به نظام تصمیم

ﻣﺎﺩﻩ 4- ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ

1-4) ساختار این اتاق شامل دبیر اتاق، یک نفر منشی(یک نفر کارشناس به پیشنهاد دبیر و تائید مدیرعامل) و حداقل 5 نفر و حداکثر 13 نفرعضو اصلی از شخصیتهای حقیقی دانشگاهی، اجرایی، تحقیقاتی و اقتصادی بوده که با توجه به شاخص های ذیل انتخاب می شوند

1-1-4)داشتن مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد با داشتن پنج سال سابقه اجرایی

2-1-4) برخورداری از معادل صلاحیت لازم جذب به عنوان هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

3-1-4)داشتن مهارت یا ویژگی خاص در حوزه های علمی، تخصصی، اقتصادی و اجرایی مرتبط با شبکه تعاونیها و تشکلها

4-1-4) از بین مدیران و صاحبنظران دستگاههای اجرایی مرتبط با تعاونیها و تشکلها

تبصره: می توان افرادی را به عنوان مدعو بر اساس موارد قابل بحث در این اتاق به پیشنهاد اعضاء به جلسات دعوت نمود.

2-4) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ تحقق ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩﺑـﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻼﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ و کمک به بررسی عمیق کارشناسی مسایل و موضوعات مورد نظر، کارگروههای ذیل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

v کار گروه آموزش و توانمندسازی

v کار گروه تجهیز و توسعه

v کار گروه قوانین، ضوابط و مقررات

v کار گروه بازار و تجارت

3-4) علاوه بر آن، ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻭﺏ ﻣﺤﻮﺭ(Web Based) نیز به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ سازمان ﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ سازمان، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﻲ، ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻭ ﺧـﻼﻕ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺫﻫﻨﻲ فعال می‌گردد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻭﺏ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ سازمان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ماده5 - وظایف اتاق فکر:

(15-1) فراهم کردن زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و نظرات میان متفکران و صاحب نظران و مدیران ذیربط (تحقق جمع اندیشی)

2-5)ارزیابی نقادانه سیاستها و برنامه‌ها و همچنین پیش‌بینی و بررسی مسائل در شرف ظهور و ارائه تحلیل پیرامون آنها(سیاست پژوهی، آینده شناسی، تصمیم‌سازی)

3-5) تبدیل ایده‌های کلی و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا (فرآیندسازی ایده‌های نو)

4-5)ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای مسائل کلان مبتلا به سازمان که از سوی مدیریت اتاق فکر ارجاع می‌شود (راهکاریابی)

5- 5)بررسی و داوری پایان نامه های ارشد و دکتری مرتبط با شبکه تعاونیها و تشکلها

ﻣﺎﺩﻩ6- ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ:

ﺗﺒﺼﺮﻩ1. حسب طرح موضوعات، افراد صاحب نظر دیگر نیز برای شرکت در جلسه دعوت خواهند شد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ2. ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺍﺗـﺎﻕ ﻓﻜـﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ماده 7- نحوه تشکیل، زمان و مکان جلسات:

جلسات اتاق فکر بر اساس مسئله مورد بررسی از طریق دبیر اتاق تعیین و توسط دبیرخانه به اعضاء اصلی و مدعوین ابلاغ می‌گردد. با توجه به شیوه رسیدگی به مسائل(موضوع ماده11 آئین‌نامه) در اتاق فکر، عموماً برای رسیدن به نتیجه در خصوص یک مسئله 1 تا 3 جلسه زمان نیاز است، که در صورت لزوم با توجه به توافق اعضاء سقف تعداد جلسات قابل افزایش است.

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ سازمان ﻫﺮ 2ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕﻓﻜﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ سالن ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ سازمان ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ8- وظایف دبیر ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان:

§ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ پیشنهاد اعضای اتاق فکر به مدیر عامل سازمان ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃ.ﻪ

§ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎء مدعو ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻫﻢﻋﻤﻞ، ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ سازمان.

§ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان ﻭ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺪﻋﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ سازمان

§ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻋـﻀﺎء ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ.

§ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﻲﻫﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان ﺑﻪ هیات مدیره سازمان.

§ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢﺍﻧﺪﺸﻳﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ سازمان و ﻭﺏﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ سازمان.

§ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﺎﻕﻓﻜﺮ سازمان و ﻭﺏ ﻣﺤﻮﺭ.

§ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﻭﺏﻣﺤﻮﺭ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ بـﺎ ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﻋـﻀﺎء ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ نیاز.

§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﯽﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﻭﺏﻣﺤﻮﺭ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻫﺮﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ هیات مدیره سازمان

§ پیگیری ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ

§ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺳﻮﺍﺑﻖ

ﻣﺎﺩﻩ9- وﻇﺎیف ﺍﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ:

· ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ

· ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎت

· ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ

· ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎی ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﻢﻋﻤـﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﺸﺎﺭکتیﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑـﻪﺩﻭﺭ ﺍﺯﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻔﮑﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ سازمان

ﻣﺎﺩﻩ 10- ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ آئین نامه:

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان مرکزی تعاون روستایی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻜﺘـﻮﺏ، ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ سازمان ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺍﻣﻜﺎﻥﭘـﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ماده 11- فرایند بررسی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ سازمان:

§ مساله‌ﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ سازمان از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﺳﻮی ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺪﻳﺮان اﻣﻮر ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰی اﺗﺎق ﻓﻜﺮ اﻋﻼم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ سازمان و ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ

§ اﻋﻼن ﻓﺮاﺧﻮان از ﻃﺮﻳﻖ وبﺳﺎﻳﺖ سازمان و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺐ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

§ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺧﺎرج از سازمان از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﺧﺒﺮﮔﺎن سازمان

§ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺗﺎق ﻓﻜﺮ و دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻓﻜﺮی

§ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

§ اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ سازمان

§ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و اﺑﻼغ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮای اﺟﺮا از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻼغ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

§ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺪهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ

§ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ اﺗﺎقﻓﻜﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎر

§ ﺳﻔﺎرش اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع و اراﺋﻪ راهﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ

ماده 12- شیوه پرداختن یا رسیدگی به مسائل در اتاق فکر:

1-12) تک مرحله‌ای:

در این شیوه طرح موضوع صورت گرفته، مسئله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و توجیهات لازم از سوی اعضاء انجام شده و پس از تعیین وقت زمانی مشخص، اعضاء پاسخ‌های خود را به دبیرخانه اتاق ارسال نموده تا توسط دبیر اتاق جمع‌بندی گردد.

2-12) چند مرحله‌ای:

در این شیوه، ابتدا در مرحله اول جلسه توجیهی برگزار گردیده و در خصوص موضوع مورد بحث توضیحات لازم ارایه می شود و در پایان جلسه سوالات با ذکر حساسیت‌های موجود در اختیار اعضاء قرار می گیرد. در مرحله دوم(جلسات بعدی) موضوع به بحث و تبادل نظر به شکل طوفان اندیشه گذاشته می شود. در مرحله سوم نظرات و پاسخ های کتبی اعضاء اخذ و جمع بندی لازم توسط مدیر اتاق صورت می پذیرد.

تذکر: تفاوت این دو روش رسیدگی به مسائل در میزان فرصت در اختیار اعضاء یا بدنه کارشناسی اتاق جهت چهارچوب دهی به مسائل و میزان فرصتها مهیا شده جهت تضارب آراء است.

ماده 13- سایر راه‌های حل مسئله:

در صورتی که حل مسئله خاصی در اتاق های فکر به شکل مشاوره‌ای امکان‌پذیر نباشد در آن صورت می‌توان در سه قالب ذیل اقدام نمود:

1-13) دعوت از مدعوین بیرونی و بحث و بررسی مسئله

2-13) واگذاری پروژه های کوچک به افراد حقیقی و حقوقی

3-13) طرح موضوع در اتاق فکر تحت وب سازمان

ماده13- مسائل پیشنهادی سال 1391: سیاستها، رویکرها و راهبردهای توانمندسازی تعاونیها و تشکلهای کشاورزی در چارچوب اهداف و برنامه های وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

تاریخ به روز رسانی:
2018/08/19
تعداد بازدید:
26476
Powered by DorsaPortal